close
close
close

Howmet Aerospace rättsliga kungörelser online

Howmet Aerospace Inc. och dess dotterbolag och närstående företag (häri tillsammans ”Howmet Aerospace”) har skapat denna webbplats för att ge dig information, utbildning och kommunikation. Om inte annat anges, kan du ladda ner material som visas på den här webbplatsen för icke-kommersiellt, personligt bruk, förutsatt att du också bibehåller alla kungörelser om upphovsrätt och andra äganderättsliga skydd som finns i materialet. Du får dock inte distribuera, modifiera, överföra, återanvända, dela eller använda innehållet på denna webbplats för offentliga eller kommersiella ändamål, inklusive all data, text, bilder, ljud eller videoklipp utan föregående skriftligt tillstånd från Howmet Aerospace. Vissa avsnitt på denna webbplats kan innehålla ytterligare begränsningar vad gäller användning eller åtkomst. Användning av denna webbplats och åtkomst till materialet som den innehåller är föremål för följande villkor och för alla tillämpliga lagar. Din åtkomst till och användning av denna webbplats utgör ditt fullständiga godkännande av dessa villkor

  1. Om inte annat anges är allt material på denna webbplats skyddat av upphovsrätten. Materialet får endast användas med föregående skriftligt tillstånd från Howmet Aerospace, enligt vad som anges i dessa Villkor eller i texten på denna webbplats. Howmet Aerospace garanterar inte att din användning av information eller grafik som visas på denna webbplats inte bryter mot rättigheterna för tredje parter som inte är relaterade till Howmet Aerospace. Frågor angående upphovsrättsskyddat material på denna webbplats ska skickas till följande e-postadress: howmet-editor@howmet.com.
  2. Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Information kan ändras eller uppdateras utan föregående meddelande. Howmet Aerospace kan också göra förbättringar och/eller förändringar av de produkter som beskrivs i denna information när som helst utan föregående meddelande.
  3. Allt på den här webbplatsen tillhandahålls dig ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER FASTSTÄLLELSE AV ATT INTRÅNG INTE FÖRELIGGER. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE ANSVARSFRISKRIVNING GÄLLER EVENTUELLT INTE FÖR DIG.
  4. Howmet Aerospace åtar sig inget ansvar och kan inte hållas ansvarigt för skador på eller virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom på grund av din åtkomst till, användning av eller surfning på denna webbplats eller nedladdning av material, data, text, bilder, videoklipp eller ljud från webbplatsen.
  5. Howmet Aerospace lämnar inga som helst rekommendationer för någon annan tredjepartswebbplats som du eventuellt har åtkomst till via den här. Var medveten om att tredjepartswebbplatser som du öppnar är fristående från Howmet Aerospace, och att Howmet Aerospace inte har någon kontroll över innehållet på den webbplatsen. Dessutom är en länk till en annan webbplats än Howmet Aerospace:s webbplats inte en indikation på att Howmet Aerospace stöder eller tar på sig något ansvar för innehållet eller användningen av sådan webbplats. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER Howmet Aerospace ATT VARA ANSVARSSKYLDIG INFÖR NÅGON PART ELLER FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, STRAFFLIKNANDE ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR VID ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS, ELLER AV NÅGON ANNAN HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, EVENTUELLA VINSTFÖRLUSTER, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANNAN DATA I DITT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER LIKNANDE, ÄVEN OM Howmet Aerospace UTTRYCKLIGEN HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
  6. Howmet Aerospace vill inte ta emot konfidentiell eller äganderättsskyddad information från dig via denna webbplats. Observera att eventuell information eller material som skickas till Howmet Aerospace via någon länk som tillhandahålls på denna webbplats kommer att betraktas som ICKE konfidentiellt. Genom att skicka information eller material till Howmet Aerospace på detta sätt, ger du oåterkalleligen Howmet Aerospace ett obegränsat, världsomspännande tillstånd att använda, distribuera, visa, reproducera, utföra, modifiera och överföra dessa material eller information, och du godkänner också att Howmet Aerospace har rätt att använda eventuella idéer, begrepp, kunskap eller tekniker som du skickar till oss oavsett syfte. Om du vill att din konfidentiella eller äganderättsliga information ska behandlas av Howmet Aerospace, måste du först underteckna ett avtal om icke-konfidentialitet innan informationen granskas av en teknisk person på Howmet Aerospace. För att få ett icke-konfidentialitetsavtal, skriv till IPLD – Unsolicited Ideas, Howmet Aerospace Communications Department, 201 Isabella Street, Suite 200, Pittsburgh, PA 15212, USA.
  7. På hela denna webbplats hittar du ett antal varumärken, logotyper och servicemärken (tillsammans ”Märken”). Märkena är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör Howmet Aerospace och andra. De varumärken som följs av ”®” är registrerade varumärken i USA. Alla andra varumärken är varumärken i USA eller i utlandet. Ingenting på denna webbplats bör tolkas som att det ger något tillstånd eller någon rättighet att använda ett sådant Märke som visas på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Howmet Aerospace eller från en tredje part som äger de Märken som visas. Alla frågor som rör användningen av Märken eller om ett namn faktiskt är ett varumärke för Howmet Aerospace bör sändas till följande e-postadress: howmet-editor@howmet.com.
  8. Howmet Aerospace förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller modifiera något av dessa villkor enligt eget gottfinnande. Eventuella ändringar eller modifieringar kommer att träda i kraft när ändringarna offentliggörs på denna webbplats. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att sådana ändringar eller modifieringar har gjorts, utgör ditt godkännande av sådana ändringar eller modifieringar.
View European Legal Entities

UK Slavery and Human Trafficking Statement

California Transparency in Supply Chains Act Statement

Framåtblickande uttalanden

Vissa uttalanden på denna webbplats av Howmet Aerospace handlar om framtida händelser och förväntningar, och utgör därmed framåtblickande uttalanden i den mening som avses i USA:s lag om den privata värdepappersmarknaden (Private Securities Litigation Reform Act) från 1995. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden som innehåller ord som ”förutser”, ”tror”, ”kunde”, ”uppskattar”, ”förväntar sig”, ”prognoser”, ”mål”, ”vägledning”, ”avser”, ”kan”, ”utsikter”, ”planerar”, ”projekt”, ”söker”, ”ser”, ”borde”, ”mål”, ”kommer”, ”skulle” eller andra ord av liknande betydelse. Alla uttalanden som återspeglar Howmet Aerospaces förväntningar, antaganden eller prognoser om framtiden, förutom uttalanden om historiska fakta, är framåtblickande uttalanden, inklusive, utan begränsning, uttalanden, prognoser och utsikter relaterade till slutmarknadens tillstånd; uppskattade eller förväntade framtida finansiella resultat, rörelseresultat eller kapitalutgifter, framtida strategiska åtgärder, och Howmet Aerospace:s strategier, utsikter och ekonomiska och finansiella möjligheter. Dessa uttalanden återspeglar trosuppfattningar och antaganden som grundar sig på Howards Aerospace uppfattning om historiska trender, nuvarande förhållanden och förväntad framtida utveckling samt andra faktorer som Howmet Aerospace anser vara lämpliga under rådande omständigheter. Framåtblickande uttalanden är inte garantier för framtida resultat och omfattas av risker, osäkerheter och förändringar av omständigheter som är svåra att förutsäga, vilket skulle kunna få faktiska resultat att skilja sig väsentligt från dem som anges i dessa uttalanden. Sådana risker och osäkerheter inbegriper, men är inte begränsade till: a) osäkerhet om varaktigheten, omfattningen och effekten av COVID-19-pandemin för Howmet Aerospace:s affärsverksamhet, verksamhetsresultat och finansiella tillstånd, b) försämring av globala ekonomiska och finansiella marknadsförhållanden, bland annat till följd av pandemiska hälsofrågor (inklusive COVID-19 och dess effekter, bland annat på global tillgång, efterfrågan och distributionsstörningar när COVID-19-pandemin fortgår och resulterar i en allt längre period med begränsningar och restriktioner för resor, kommersiell verksamhet och liknande), c) ogynnsamma förändringar på de marknader som betjänas av Howmet Aerospace, d) effekterna av potentiella cyberattacker och IT- eller datasäkerhetsincidenter, e) förlust av betydande kunder eller negativa förändringar av kundernas affärsvillkor eller finansiella villkor, f) tillverkningssvårigheter eller andra problem som påverkar produktens prestanda, kvalitet eller säkerhet, g) oförmåga hos leverantörer att uppfylla skyldigheter på grund av avbrott i leveranskedjan eller på annat sätt, h) oförmåga att uppnå intäktsökningar, kassaflöde, kostnadsbesparingar, omstruktureringsplaner, kostnadsminskningar, förbättrad lönsamhet eller stärkt konkurrenskraft och förväntade eller riktade åtgärder, i) konkurrens från nya produkterbjudanden, banbrytande teknik eller annan utveckling, j) geopolitiska, ekonomiska och regleringsmässiga risker i förhållande till Howmet Aerospace:s globala verksamhet, inklusive efterlevnad av amerikanska och utländska handels- och skattelagar, sanktioner, embargon och andra bestämmelser, k) resultatet av oförutsedda händelser, inklusive rättsliga förfaranden, statliga eller rättsliga undersökningar, och miljösanering, som kan medföra betydande kostnader och skulder för Howmet Aerospace, l) underlåtenhet att följa offentliga upphandlingsregler, m) negativa förändringar i diskonteringssatser eller avkastning på pensionstillgångar, och n) övriga riskfaktorer som sammanfattas i Howmet Aerospace:s formulär 10-K för året som slutade den 31 december 2020 och andra rapporter som lämnats in till USA:s värdepappersinspektion (U.S. Securities and Exchange Commission). Marknadsprognoserna är föremål för de risker som diskuteras ovan och andra risker på marknaden. Howmet Aerospace förnekar all avsikt eller skyldighet att offentliggöra eventuella framåtblickande uttalanden, antingen för att bemöta ny information, framtida händelser eller på annat sätt, förutom i enlighet med vad som krävs enligt gällande lagstiftning.

Would you like to view this content in another language?
English
close