close
close
close

Howmet Online Sekretessmeddelande

Senast reviderad: Juni 2022

Howmet Aerospace Inc. och dess dotterbolag (gemensamt kallade ”Howmet”, ”vi” och ”oss”) tar sitt dataskydds- och sekretessansvar på allvar. Detta sekretessmeddelande online gäller för Howmet.com och andra externa Howmet-webbplatser som länkar till detta meddelande (”webbplatserna”). Detta meddelande beskriver typer av personuppgifter vi samlar in på webbplatserna, hur vi använder uppgifterna, med vilka vi delar dem och vilka valmöjligheter som finns tillgängliga för användare av våra webbplatser gällande vår användning av personuppgifterna. Vi beskriver även åtgärderna vi vidtar för att skydda personuppgifternas säkerhet och hur användare kan kontakta oss om våra sekretessrutiner. Vissa av webbplatserna kan erbjuda ytterligare information om sekretessrutiner som är specifika för dessa webbplatser. Interna företagspolicyer och -procedurer styr Howmets interna nätverk och system och behandlingen av personuppgifter relaterade till anställda och andra behöriga användare av Howmets nätverk. 

För att underlätta och garantera skyddet av dina och andra innehavare av personuppgifter är det nödvändigt att förstå och definiera vissa begrepp, nämligen följande: 

Definitioner:

 1. Tillämpliga lagar innebär minst följande:  (i) Australian Privacy Law från 1998 med ändringar 2021; (ii) de brasilianska dataskyddslagarna, vilket innebär Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lag nr 13,709/2018 med ändringar (”LGPD”) (http://www.planaltogov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709htm) (iii) California Data Protection Laws betyder California Consumer Privacy Act, Kaliforniens civillag § 1798.100 ff. (”CCPA”) med ändringar, ersätts eller ersätts från tid till annan (se Howmet California Privacy Notice - Non-Affiliated Individuals genom att klicka på följande länk: http://www.howmetcom/global/en/pdf/Howmet-California-Privacy-Notice.pdf) (iv) lagen om skydd av personuppgifter i Folkrepubliken Kina (”PIPL”) som antogs den 1 november, 2021 (v) EU:s dataskyddslagar avser den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679/EU (”GDPR”) och lagar och förordningar som kompletterar GDPR; (vi) Quebecs dataskyddslagar innebär att lagen respekterar skyddet av personuppgifter inom den privata sektorn, CQLR c P-39.1; (vii) de schweiziska dataskyddslagarna betyder den federala dataskyddslagen, Schweizisk civillag 235.1 (”FADP”). (viii) Storbritanniens dataskyddslagar” avser Storbritanniens GDPR och dataskyddslagen 2018.
 2. Samtycke: Fritt, informerat och otvetydigt uttryck genom vilket innehavaren samtycker till behandlingen av dennes personuppgifter för ett specifikt ändamål.
 3. Personuppgiftsansvarig: en fysisk eller juridisk person som lyder under offentlig- eller privaträtt och som ansvarar för beslut om behandling av personuppgifter.
 4. Registrerad: fysisk person som de personuppgifter som behandlas avser.
 5. Personuppgifter: information om en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 6. Personlig databas: en strukturerad uppsättning personuppgifter, som upprättats på en eller flera platser, i elektronisk form eller pappersform.
 7. Behandling av personuppgifter: alla åtgärder som utförs med personuppgifter, t.ex. de som rör insamling, produktion, mottagning, klassificering, användning, åtkomst, reproduktion, överföring, distribution, bearbetning, arkivering, lagring, eliminering, bedömning eller kontroll av information, ändring, kommunikation, överföring, spridning eller extraktion.
 8. Personuppgiftsbiträde: en fysisk eller juridisk person som enligt offentlig rätt eller privaträtt behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
 9. Känsliga personuppgifter: personuppgifter om ras eller etniskt ursprung, religiös övertygelse, politisk åsikt, medlemskap i en fackförening eller organisation av religiös, filosofisk eller politisk natur, uppgifter om hälsa eller sexliv, genetiska eller biometriska uppgifter, när de är kopplade till en fysisk person.
När vi samlar in uppgifter

Vi samlar in personuppgifter om dig om du besöker en av våra anläggningar, begär åtkomst till vårt nätverk och/eller datortillgångar, ansöker om ett jobb hos oss eller har en typ av affärsrelation med oss.  Vi kommer att samla in dina personuppgifter på följande sätt:

 • Genom att registrera uppgifter som du ger oss (kommunikation med oss via e-post, samtal eller via våra webbplatser);
 • Genom att besöka en av våra anläggningar; och/eller
 • Genom att ingå ett konsult-, kund-, leverantörs- eller annat typ av affärsavtal med oss.
Uppgifter som vi samlar in

De typer av personuppgifter som användare av våra webbplatser kan skicka in inkluderar:

 • kontaktuppgifter (t.ex. namn, postadress, telefonnummer och e-postadress);
 • besökarinformation (t.ex. fullständigt namn, hemadress, e-postadress, personligt telefonnummer, företagsnamn, affärskontaktuppgifter, medborgarskap/personstatus i USA, personnummer, säkerhetsuppgifter, födelsedatum, pass och/eller bild);
 • anställnings-/konsultinformation (som t.ex. namn, befattning, division, personlig och företagsadress, faxnummer, telefonnummer, e-postadress, W-8BEN, W-9, biografi med arbetshistorik, bild, bankuppgifter som tillhandahålls på fakturor, affärsreferensuppgifter inklusive namn och kontaktuppgifter och arbetsgivare);
 • inloggningsuppgifter för webbplatserna (t.ex. IP-adress för den dator/personliga enhet som du använder för att få åtkomst till vårt nätverk, ungefärliga platsuppgifter från vilken du får åtkomst till vårt nätverk och uppgifter om din enhet och webbläsare);
 • andra personuppgifter som lämnas in av nuvarande eller potentiella leverantörer och underleverantörer, som t.ex. personnummer, mångfaldsrelaterade uppgifter (som t.ex. etnicitet), federalt skatte-ID-nummer, funktionshinder och domstolshistorik för civila och brottsmål;
 • andra personuppgifter som skickas in av jobbsökande, som t.ex. en resumé eller C.V., information om arbetstillstånd, lönehistorik, utbildningshistorik, information om säkerhetsgodkännanden, medborgarskapsuppgifter och, för jobb med USA-baserade Howmet-enheter, etnicitet, ras och kön; och
 • andra personuppgifter som finns i innehåll som användare tillhandahåller.
Information som vi samlar in via cookies och annan relaterad teknik

När du använder våra webbplatser kan vi samla in viss informationsteknik som cookies, webbserverloggar, webbfyrar och JavaScript.  För mer information om hur vi samlar in och använder denna information, se vår Cookie Policy.

Den rättsliga grunden för att använda dina personuppgifter

Vi kommer endast att samla in, använda och dela dina personuppgifter om vi är övertygade om att vi har en lämplig rättslig grund för att göra detta. Detta kan bero på att:

 • du har gett ditt samtycke till att vi använder personuppgifterna;
 • vår användning av dina personuppgifter ligger i vårt berättigade intresse som en kommersiell organisation (till exempel vårt berättigade intresse att kommunicera med dig – i dessa fall kommer vi att alltid hantera dina uppgifter på ett sätt som är proportionerligt och respekterar dina integritetsrättigheter och du har rätt att invända mot behandlingen enligt vad som förklaras i avsnittet ”Dina rättigheter och val” nedan);
 • vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att genomföra ett avtal eller vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig (till exempel om du är en av våra konsulter, kunder eller leverantörer); och/eller 
 • vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en relevant rättslig eller regulatorisk skyldighet som vi har till exempel för att verkställa ett domstolsbeslut.

Om du vill veta mer om den rättsliga grunden för vilken vi behandlar personuppgifter kan du kontakta oss på  privacy@howmet.com.  

Personuppgifter som behandlas för besökare kan omfatta: Anledning till behandling Rättslig motivering
Fullständigt namn, hemadress, e-postadress, personligt telefonnummer, företagsnamn, affärskontaktuppgifter, medborgarskap/personstatus i USA, myndighetsutfärdat ID-nummer, personnummer, säkerhetsprövningsuppgifter, födelsedatum, pass och/eller bild); För att ge dig fysisk åtkomst till en Howmet-anläggning eller logisk åtkomst till vårt nätverk och/eller kontrollera säkerhetsprövningsstatus; Samtycke, våra berättigade intressen eller nödvändighet för att genomföra ett avtal
Stillbild eller video via CCTV. Anläggningssäkerhet Berättigat intresse
Namn, personlig och företagsadress, faxnummer, telefonnummer, e-postadress, W-8BEN, W-9, biografi med arbetshistorik, bild, bankuppgifter som tillhandahålls på fakturor, affärsreferensuppgifter inklusive namn och kontaktuppgifter Kommunicera med dig i samband med ett avtalsom vi har med dig; underlätta betalningar till dig; förhindra bedrägerier; och/eller kommunicera med dig angående våra produkter och tjänster Utförande av ett avtal, våra berättigade intressen

 

Hur vi använder uppgifterna vi samlar in

Vi kan använda uppgifterna som beskrivs ovan för att:

 • tillhandahålla produkter och tjänster,
 • skicka marknadsföringsmaterial eller annan kommunikation till dig;
 • kommunicera med dig om och administrera ditt deltagande i särskilda evenemang, program, erbjudanden, undersökningar och marknadsundersökningar;
 • svara på dina frågor;
 • behandla ansökningar om anställning, bland annat genom att bedöma kvalifikationer, bekräfta information och utföra referens- och andra anställningsrelaterade kontroller;
 • utvärdera potentiella konsulter, leverantörer och underleverantörer och hantera våra relationer med dem;
 • tillhandahålla och administrera HR-tjänster för anställda inom Howmet;
 • utföra dataanalyser (inklusive anonymisering och aggregering av personuppgifter);
 • bedriva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (inklusive utveckla nya produkter och tjänster, förbättra våra produkter och tjänster, hantera vår kommunikation, analysera våra produkter, tjänster och kommunikationer samt utföra redovisning, revision och andra interna funktioner);
 • skydda mot, identifiera och förhindra cyber- och andra säkerhetshändelser, spionage, bedrägeri och annan olaglig verksamhet, anspråk och andra förpliktelser; och
 • följa och verkställa tillämpliga rättsliga krav, relevanta branschstandarder och våra policyer.

Vi kan också använda uppgifterna på andra sätt för vilka vi tillhandahåller ett specifikt meddelande vid tidpunkten för insamlingen.

Uppgifter som vi delar

Vi säljer inte och lämnar inte på annat sätt ut personuppgifter som vi samlar in om dig, förutom enligt vad som beskrivs i detta online sekretessmeddelande. Vi delar dina uppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs nedan:

 1. inom Howmet, där sådant avslöjande är nödvändigt för att tillhandahålla dig våra tjänster eller för att bedriva vår verksamhet; 
 2. med tredje parter som hjälper till att bedriva vår verksamhet och leverera tjänster. Dessa tredje parter har samtyckt till sekretessbegränsningar och använder alla personuppgifter som vi delar med dem eller som de samlar in för vår räkning endast i syfte att tillhandahålla den avtalade tjänsten till oss. Dessa inkluderar IT-tjänsteleverantörer som hjälper till att hantera våra IT- och back office-system;
 3. med våra tillsynsmyndigheter, för att följa alla tillämpliga lagar, förordningar och regler, och förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter;
 4. vi kan dela i sammanlagd, statistisk form, icke-personliga uppgifter om besökarna på vår webbplats, trafikmönster och webbplatsanvändning med våra partners, dotterbolag eller annonsörer; och/eller
 5. om vi i framtiden säljer eller överför en del av eller alla våra verksamheter eller tillgångar till en tredje part kan vi lämna ut uppgifter till en potentiell eller faktisk tredje parts köpare av vår verksamhet eller våra tillgångar.

Dessutom kan vi lämna ut information om dig (i) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller rättslig process, (ii) till brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga myndigheter och (iii) när vi anser att avslöjandet är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra skada eller ekonomisk förlust, eller i samband med en utredning av misstänkt eller faktiskt spionage, cybersäkerhet eller säkerhetshändelser eller annan bedräglig eller olaglig aktivitet. Vi förbehåller oss också rätten att överföra personuppgifter som vi har om dig i händelse av att vi säljer eller överför hela eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar (inklusive i händelse av omorganisation, spin-off, upplösning eller likvidation).

Överföring av personuppgifter globalt

Howmet bedriver sin verksamhet globalt. Följaktligen kan dina personuppgifter överföras och lagras i länder utanför EU, EES, Storbritannien och Schweiz (inklusive Kanada, USA, Mexiko, Kina, Brasilien, Sydkorea, Japan, Australien och Ryssland) som omfattas av olika standarder för dataskydd. Howmet kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att överföringar av personuppgifter sker i enlighet med gällande lag och noggrant hanteras för att skydda dina integritetsrättigheter och intressen och överföringar begränsas till länder som anses tillhandahålla en adekvat nivå av rättsligt skydd eller där vi kan vara övertygade om att alternativa arrangemang finns för att skydda dina integritetsrättigheter. I detta syfte: 

 • säkerställer vi att överföringar inom Howmet kommer att omfattas av ett avtal som ingåtts av medlemmar i Howmet (ett koncerninternt avtal) som genom avtal ålägger varje medlem att säkerställa att personuppgifter får en adekvat och konsekvent skyddsnivå oavsett var de överförs inom Howmet;
 • när vi överför dina personuppgifter utanför Howmet eller till tredje parter som hjälper till att tillhandahålla våra produkter och tjänster, erhåller vi avtalsmässiga åtaganden från dem för att skydda dina personuppgifter; eller
 • där vi mottar förfrågningar om information från brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter, validerar vi dessa förfrågningar noggrant innan några personuppgifter lämnas ut.

Om du befinner dig inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), Storbritannien eller Schweiz kommer vi att uppfylla tillämpliga rättsliga krav som ger tillräckligt skydd för överföring av personuppgifter till mottagare i länder utanför dessa områden. Med avseende på överföring av personuppgifter till USA är Howmet certifierat enligt EU-USA. Privacy Shield-ramverket som utvecklats av USA:s handelsdepartement och Europeiska kommissionen avseende överföring av personuppgifter från EU, EES och Storbritannien till USA, och kommer att fortsätta att behandla alla sådana personuppgifter i enlighet med Privacy Shield-principerna. För mer information om Privacy Shield-programmet och för att se vår certifiering besöker du www.privacyshield.gov.  För vårt Privacy Shield-meddelande till tredje parts fysiska personer inom EU, EES eller Storbritannien besöker du Howmet U.S.-EU Privacy Shield Privacy Notice – Icke-anslutna personer genom att klicka på följande länk:  https://www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-Aerospace-Privacy-Shield-Privacy-Notice-NAI.pdf. Observera att dataskyddslagar i EES, Storbritannien, Schweiz och andra länder kan kräva att de som överför personuppgifter till Howmet i USA ingår ett separat avtal med Howmet innan sådana överföringar påbörjas. Kontakta oss om du vill begära ett sådant avtal.

Du har rätt att kontakta oss på  privacy@howmet.com för mer information om skyddsåtgärderna som vi har infört för att säkerställa tillräckligt skydd av dina personuppgifter när dessa överförs enligt ovan.

Samtycke

Genom att fortsätta använda denna webbplats kommer du fritt och otvetydigt att: (i) samtycka till villkoren i detta integritetsmeddelande och (ii) behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med villkoren i detta meddelande.

Dina rättigheter och val

Med förbehåll för vissa undantag, och i vissa fall beroende på den behandlingsverksamhet vi utför, har du vissa rättigheter gällande dina personuppgifter. Vi kan be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet och av säkerhetsskäl, innan vi lämnar ut personuppgifter som begärs till dig. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift där det är tillåtet enligt lag, till exempel om din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven.

Du kan utöva dina rättigheter genom att fylla i vårt ansökningsformulär på https://www.howmet.com/privacy/dsr/. Med förbehåll för rättsliga och andra tillåtna överväganden kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att snabbt uppfylla din begäran eller informera dig om vi behöver ytterligare information för att uppfylla din begäran.  

Vi kanske inte alltid kan hantera din begäran helt och hållet, till exempel om det skulle påverka sekretessförpliktelser vi har till andra, eller om vi har laglig rätt att hantera begäran på ett annat sätt.

Rätt att få tillgång till personuppgifter

Du har rätt att begära att vi tillhandahåller dig en kopia av dina personuppgifter som vi innehar och du har rätt att informeras om: (a) källan till dina personuppgifter, (b) syftet, den rättsliga grunden och metoderna för behandling, (c) den personuppgiftsansvariges identitet och (d) enheter eller kategorier av enheter till vilka dina personuppgifter kan överföras.

Rätt att korrigera eller radera personuppgifter

Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktiga personuppgifter. Vi kan komma att försöka verifiera personuppgifternas riktighet innan vi korrigerar dem.  Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter under begränsade omständigheter där:

 • den inte längre behövs för de ändamål för vilka den samlades in; eller
 • du har återkallat ditt samtycke (där databehandlingen baserades på samtycket) och där det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen; eller
 • efter en framgångsrik rätt att invända (se rätten att invända); eller
 • de har behandlats olagligt; eller
 • för att uppfylla en rättslig skyldighet som Howmet är föremål för. 

Vi är inte skyldiga att uppfylla din begäran om att radera personuppgifter om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig: 

 • för efterlevnad av en rättslig förpliktelse; eller
 • för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk eller
 • för genomförandet av ett kontrakt.

Rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Du kan be oss att begränsa dina personuppgifter, men endast om:

 • dess riktighet bestrids, för att vi ska kunna verifiera dess riktighet; eller
 • behandlingen är olaglig, men du vill inte att de raderas; eller
 • de inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in, men vi behöver de fortfarande för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
 • du har utövat rätten att invända, och verifiering av tvingande grunder är under behandling.

Vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter efter en begäran om begränsning, där:

 • vi har ditt samtycke; eller
 • för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
 • skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Rätt att överföra dina personuppgifter

Du kan be oss att tillhandahålla dig dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format, eller så kan du be om att få dem direkt överförda till en annan personuppgiftsansvarig, men i varje fall endast om:

 • behandlingen är baserad på ditt samtycke eller vid genomförandet av ett kontrakt med dig; och
 • Behandlingen utförs automatiskt.

Rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter

Du kan invända mot all behandling av dina personuppgifter som har våra berättigade intressen som rättslig grund, om du anser att dina grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre än våra berättigade intressen.  Om du invänder har vi möjligheten att bevisa att vi har tvingande berättigade intressen som åsidosätter dina rättigheter och friheter. 

Rätt att invända mot hur vi använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring

Du kan begära att vi ändrar sättet på vilket vi kontaktar dig för marknadsföringsändamål. Du kan begära att vi inte överför dina personuppgifter till utomstående tredje parter för direkt marknadsföring eller andra ändamål.

Rätt att erhålla en kopia av personuppgiftsskydd som används för överföringar utanför din jurisdiktion

Du kan be om en kopia av, eller hänvisa till, skyddsåtgärderna enligt vilka dina personuppgifter överförs utanför EU.  Vi kan ändra dataöverföringsavtal för att skydda kommersiella villkor.

Rätten att skicka in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet

Du har rätten att skicka in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet om du oroar dig över hur vi behandlar dina personuppgifter.  Vi ber dig att försöka lösa eventuella problem med oss först, även om du har rätt att kontakta din tillsynsmyndighet när som helst.

Hur vi skyddar personuppgifter

Säkerhet
Vi har implementerat och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, policyer och procedurer som är utformade för att minska risken för oavsiktlig förstörelse eller förlust, eller obehörigt avslöjande eller åtkomst till sådana uppgifter som är lämpligt för den aktuella informationens beskaffenhet. Eftersom uppgifternas säkerhet delvis beror på säkerheten på den dator du använder för att kommunicera med oss och säkerheten som du använder för att skydda användar-ID och lösenord, ska du vidta lämpliga åtgärder för att skydda denna information. 

Lagring av dina personuppgifter
Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge det är rimligen nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in, enligt vad som förklaras i detta meddelande. Under vissa omständigheter kan vi lagra dina personuppgifter under längre tidsperioder, till exempel när vi är skyldiga att göra det i enlighet med rättsliga, reglerande, skattemässiga och bokföringskrav. 

Under särskilda omständigheter kan vi lagra dina personuppgifter under längre tidsperioder så att vi har ett korrekt register över dina förehavanden med oss i händelse av klagomål eller utmaningar, eller om vi rimligen tror att det finns en risk för en rättstvist avseende dina personuppgifter eller förehavanden.

Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser för din bekvämlighet och information. Dessa webbplatser kan bedrivas separat från oss. Länkade webbplatser kan ha sina egna sekretessmeddelanden eller policyer, vilket vi starkt rekommenderar att du granskar. I den utsträckning som några länkade webbplatser inte ägs eller kontrolleras av oss, är vi inte ansvariga för webbplatsernas innehåll, användning av webbplatserna eller integritetspraxis på webbplatserna, även om du kan ta dig in på den webbplatsen direkt genom att besöka oss.

Uppdateringar av vårt online sekretessmeddelande

Detta online sekretessmeddelande kan uppdateras emellanåt och utan föregående meddelande till dig för att återspegla ändringar i våra rutiner för personuppgifter. Vi kommer att publicera den uppdaterade versionen på våra webbplatser och ange längst upp i meddelandet när den senast uppdaterades.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor eller kommentarer om detta online sekretessmeddelande eller om du vill att vi ska uppdatera uppgifter som vi har om dig eller dina preferenser kontaktar du oss genom att skriva till oss på:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office
Att:  Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212 USA
privacy@howmet.com 

Eftersom Howmet erbjuder ett brett utbud av affärsmöjligheter online för sina kunder kan mängden information som Howmet behöver samla in för att kunna betjäna dig i en viss affärstransaktion ibland att variera från fall till fall. Oavsett hur mycket information som samlas in gäller principerna som anges ovan. Oavsett var Howmet samlar in personuppgifter hittar du en länk till en Howmet-sekretesspolicy. Om du väljer att inte tillhandahålla viss information, t.ex. för att möjliggöra bekräftelse av kreditstatus eller kontaktuppgifter så att vi kan skicka dig begärd information, kanske du inte kommer att kunna fortsätta med din valda affärsaktivitet med Howmet.

EU/USA och Schweiz/USA Information som rör Privacy Shield

Howmet Aerospace Inc. följer principerna i Privacy Shield.

I enlighet med principerna i Privacy Shield mellan EU/USA och Schweiz/USA förbinder sig Howmet Aerospace Inc. att lösa klagomål om vår insamling eller användning av dina personuppgifter.  Personer i EU och Schweiz som har frågor om eller klagomål på vår Privacy Shield-policy ska först kontakta Howmet Aerospace Inc. på:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office
Att:  Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212 USA
privacy@howmet.com

Howmet Aerospace Inc. har vidare åtagit sig att hänvisa olösta Privacy Shield-klagomål till United States Council for International Business, ett alternativt tvistlösningsorgan i USA. Om du inte får en bekräftelse på ditt klagomål från oss i tid, eller om vi inte har behandlat ditt klagomål på ett tillfredsställande sätt kan du besöka www.uscib.org för att få mer information eller för att lämna in ett klagomål.  Tjänsterna från United States Council for International Business tillhandahålls utan kostnad för dig.

Howmet Aerospace Inc. åtar sig att samarbeta med EU:s dataskyddsmyndigheter (Data Protection Authorities, DPA) och att följa de råd som ges av dessa myndigheter när det gäller personuppgifter som överförs från EU inom ramen för anställningsförhållandet.

Observera att:  (a) Howmet Aerospace Inc. omfattas av U.S. Federal Trade Commissions (”FTC”), USA:s transportdepartements och alla andra amerikanska auktoriserade lagstadgade organs utrednings- och verkställighetsbefogenheter, (b) att det finns möjlighet, under vissa omständigheter, att en individ ska kunna åberopa bindande skiljeförfarande för klagomål över överträdelse av detta meddelande och (c) att Howmet Aerospace Inc. erkänner möjligheten till ansvar vid oskyddade vidareöverföringar till tredje part.

Följande amerikanska dotterbolag till Howmet Aerospace Inc. samtycker till att följa ovanstående bestämmelser i detta meddelande, inklusive, utan begränsning, de regressbestämmelser som anges häri:

 • ALUMAX INTERNATIONAL COMPANY
 • B&C Casting, Inc.
 • B&C RESEARCH, INC.
 • CORDANT TECHNOLOGIES HOLDING LLC
 • FIRTH RIXSON, INC.
 • FIRTH RIXSON FORGINGS LLC
 • FORGED METALS, INC.
 • FORGED METALS HOLDINGS, INC.
 • FR ACQUISITION CORPORATION (US), INC.
 • Howmet Aluminum Casting Inc.
 • HOWMET CASTINGS & SERVICES, INC.
 • HOWMET CHINA SERVICES CO. LLC
 • HOWMET CORPORATION
 • HOWMET DOMESTIC LLC
 • HOWMET ENGINEERED STRUCTURES, INC.
 • HOWMET GLOBAL FASTENING SYSTEMS INC.
 • HOWMET HOLDINGS CORPORATION
 • Howmet Inter-America Inc.
 • HOWMET INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LLC
 • HOWMET INTERNATIONAL INC.
 • HOWMET INTERNATIONAL LLC
 • HOWMET LAUDEL INC.
 • HOWMET LLC
 • HOWMET MEXICAN OPERATIONS LLC
 • HOWMET MEXICO HOLDING LLC
 • HOWMET NORTH AMERICA HOLDING LLC
 • HOWMET RECEIVABLE PURCHASING SPE II LLC
 • Howmet Receivables Guaranty SPE LLC
 • HOWMET SECURITIES LLC
 • HOWMET TRANSPORT SERVICES, INC.
 • HOWMET WHEELS INTERNATOINAL VIRGINIA, INKL.
 • HUCK INTERNATIONAL INC.
 • HUCK PATENTS, INC.
 • JFB FIRTH RIXSON, INC.
 • NaTi GAS CO.
 • NEW CENTURY METALS, INC.
 • New Century Metals Southeast, Inc.
 • RTI FINANCE CORP
 • REMMELE HOLDING, INC.
 • REPUBLIC FASTENERS MANUFACTURING CORPORATION
 • RIPI LLC
 • RMI DELAWARE, INC.
 • RMI TITANIUM COMPANY, LLC
 • RTI ADVANCED FORMING, INC.
 • RTI CAPITAL, LLC
 • RTI EXTRUSIONS, INC.
 • RTI FABRICATION & DISTRIBUTION, INC.
 • RTI HAMILTON INC.
 • RTI MARTINSVILLE, INC.
 • RTI REMMELE ENGINEERING, INC.
 • SCHLOSSER FORGE COMPANY
 • TEMPCRAFT CORPORATION
 • THREE RIVERS INSURANCE COMPANY
 • TURBINE COMPONENTS CORPORATION
 • VALLEY TODECO INC.
 • VIKING METALLURGICAL CORPORATION
Would you like to view this content in another language?
English
close