Online Privacyverklaring Van Howmet

Laatst herzien: juni 2022

Howmet Aerospace Inc. en zijn gelieerde bedrijven (gezamenlijk aangeduid als “Howmet”, “wij” en “ons”) neemt zijn verantwoordelijkheid inzake gegevensbescherming en privacy serieus. Deze Online privacyverklaring is van toepassing op Howmet.com en andere externe websites van Howmet die een link bevatten naar deze verklaring (de “Websites”). Deze verklaring beschrijft de verschillende soorten persoonlijke informatie die we op de Websites verzamelen, hoe we de informatie gebruiken, met wie we deze delen en de keuzes die gebruikers van onze Websites hebben met betrekking tot ons gebruik van de persoonlijke informatie. We beschrijven ook de maatregelen die we treffen om de veiligheid van de persoonlijke informatie te beschermen en hoe gebruikers contact met ons kunnen opnemen omtrent onze praktijken inzake privacy. Bepaalde Websites kunnen aanvullende gegevens verstrekken over de praktijken inzake privacy die specifiek zijn voor die Websites. Interne bedrijfsbeleidslijnen en -procedures regelen de interne netwerken en systemen van Howmet en de verwerking van persoonsgegevens van werknemers en andere geautoriseerde netwerkgebruikers van Howmet.

Om de bescherming van uw rechten en die van andere houders van persoonsgegevens te vergemakkelijken en te waarborgen, is het noodzakelijk een aantal concepten te begrijpen en te definiëren, namelijk de volgende:

Definities:

 • Toepasselijke Wetten betekent ten minste het volgende:  (i) de Australische Privacywet van 1998, zoals gewijzigd in 2021; (ii) de Braziliaanse Gegevensbeschermingswetten, d.w.z. de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Wet nr. 13.709/2018, zoals gewijzigd (de “LGPD”) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm); (iii) de Californische Gegevensbeschermingswetten, d.w.z. de California Consumer Privacy Act, California Civil Code § 1798.100 et seq. (de “CCPA”) zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vervangen of vervangen (zie de Howmet California Privacy Notice – Non-Affiliated Individuals door te klikken op de volgende link:  https://www.howmet.com/wp-content/uploads/sites/3/2023/05/Howmet-California-Privacy-Notice.pdf); (iv) de wet op de bescherming van persoonsgegevens van de Volksrepubliek China (“PIPL”) die op 1 november 2021 is aangenomen; (v) de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming: de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679/EU (“GDPR”) en wet- en regelgeving ter aanvulling van de GDPR; (vi) de Quebec Data Protection Laws: de wet met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in de particuliere sector, CQLR c P-39. 1; (vii) de Zwitserse gegevensbeschermingswetten, d.w.z. de federale wet inzake gegevensbescherming, Zwitsers burgerlijk wetboek 235.1 (de “FADP”); (viii) de Britse gegevensbeschermingswetten, d.w.z. de Britse GDPR en de Data Protection Act 2018.
 • Toestemming: vrije, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de houder instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een specifiek doel;
 • Verantwoordelijke voor de verwerking: publiekrechtelijke of privaatrechtelijke natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor beslissingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens;
 • Betrokkene: natuurlijke persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben;
 • Persoonsgegevens: informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Persoonsgegevensbank: gestructureerd geheel van persoonsgegevens, vastgelegd op één of meer plaatsen, in elektronische of papieren ondersteuning;
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke bewerking met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, produceren, ontvangen, rubriceren, gebruiken, toegang, reproductie, doorzenden, verspreiden, verwerken, archiveren, opslaan, verwijderen, beoordelen of controleren van informatie, wijzigen, mededelen, doorgeven, verspreiden of extraheren;
 • Verwerker: publiekrechtelijke of privaatrechtelijke natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • Gevoelige persoonsgegevens: persoonsgegevens over ras of etnische afkomst, godsdienstige overtuiging, politieke overtuiging, lidmaatschap van een vakvereniging of organisatie met een godsdienstig, levensbeschouwelijk of politiek karakter, gegevens over gezondheid of seksueel gedrag, genetische of biometrische gegevens, wanneer deze aan een natuurlijke persoon gekoppeld zijn.
Wanneer wij informatie verzamelen

Wij verzamelen persoonlijke informatie over u als u een van onze faciliteiten bezoekt, om toegang tot ons netwerk en/of onze computerfaciliteiten verzoekt, bij ons solliciteert naar een baan of een zakelijke relatie met ons heeft.  Wij kunnen uw persoonlijke informatie op de volgende manieren verzamelen:Wij verzamelen persoonlijke informatie over u als u een van onze faciliteiten bezoekt, om toegang tot ons netwerk en/of onze computerfaciliteiten verzoekt, bij ons solliciteert naar een baan of een zakelijke relatie met ons heeft.  Wij kunnen uw persoonlijke informatie op de volgende manieren verzamelen:

 • door gegevens die u aan ons verstrekt vast te leggen (communicatie met ons via e-mails, telefoongesprekken of via onze websites);
 • door een bezoek aan een van onze faciliteiten; en/of
 • door een consulting-, klanten-, leveranciers- of ander soort zakelijke overeenkomst met ons aan te gaan.
Informatie die wij verzamelen

De verschillende soorten persoonlijke informatie die gebruikers van onze Websites kunnen verstrekken, omvatten:

 • contactgegevens (zoals naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres);
 • gegevens van bezoekers (zoals volledige naam, huisadres, e-mailadres, persoonlijk telefoonnummer, bedrijfsnaam, zakelijke contactgegevens, staatsburgerschap/status van een Amerikaanse persoon, door de overheid uitgegeven identiteitsnummer, gegevens over veiligheidsmachtigingen, geboortedatum, paspoort en/of foto);
 • informatie over dienstverband/adviseur (zoals naam, titel, divisie, persoonlijk en zakelijk adres, faxnummer, telefoonnummer, e-mailadres, W-8BEN-formulier, W-9-formulier, biografie met arbeidsverleden, foto, op facturen verstrekte bankgegevens, informatie over zakelijke referenties inclusief naam en contactgegevens en werkgever);
 • inloggegevens voor de Websites (zoals IP-adres van de computer/het persoonlijke apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot ons netwerk, informatie over de geschatte locatie waarvandaan u toegang heeft tot ons netwerk en informatie over uw apparaat en browser);
 • andere persoonlijke informatie ingediend door huidige of potentiële leveranciers en subcontractanten, zoals burgerservicenummer, informatie met betrekking tot diversiteit (zoals etniciteit), belastingidentificatienummer, invaliditeitsstatus en civiel en strafrechtelijk verleden;
 • andere persoonlijke informatie die door sollicitanten wordt verstrekt, zoals een sollicitatiebrief of een cv, informatie over werkvergunningen, salarishistorie, opleidingshistorie, informatie over veiligheidsmachtigingen, informatie over burgerschap en, voor banen bij in de VS gevestigde entiteiten van Howmet, etniciteit, ras en geslacht; en
 • andere persoonlijke informatie die wordt aangetroffen in de inhoud die gebruikers verstrekken.
Informatie die wij verzamelen door middel van cookies en andere verwante technologie

Wanneer u onze Websites gebruikt, kunnen wij bepaalde informatietechnologieën gebruiken, zoals cookies, webserverlogs, webbakens en javascript.  Voor meer informatie over hoe wij deze informatie verzamelen en gebruiken, verwijzen wij u naar Cookie Policy.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken en delen als wij ervan overtuigd zijn dat wij daarvoor een passende rechtsgrondslag hebben. Dit kan zijn omdat:

 • u ons toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de persoonsgegevens;
 • ons gebruik van uw persoonsgegevens in ons rechtmatige belang als commerciële organisatie is (bijvoorbeeld ons rechtmatige belang om met u te communiceren – in deze gevallen zullen wij te allen tijde voor uw informatie zorgen op een manier die evenredig is en die uw privacyrechten respecteert en u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking zoals uitgelegd in het onderstaande gedeelte “Uw rechten en keuzes”);
 • ons gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om een contract uit te voeren of stappen te ondernemen om een contract met u af te sluiten (bijvoorbeeld wanneer u een van onze consultants, klanten of verkopers bent); en/of 
 • ons gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een relevante wettelijke of reglementaire verplichting, bijvoorbeeld de uitvoering van een gerechtelijk bevel.

Als u meer wilt weten over de rechtsgrondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via privacy@howmet.com.  

De persoonsgegevens die van bezoekers worden verwerkt, kunnen het volgende omvatten:Reden voor verwerkingJuridische rechtvaardiging
Volledige naam, huisadres, e-mailadres, persoonlijk telefoonnummer, bedrijfsnaam, zakelijke contactgegevens, staatsburgerschap/status van een Amerikaanse persoon, door de overheid uitgegeven identiteitsnummer, gegevens over veiligheidsmachtigingen, geboortedatum en/of paspoortnummerOm u fysieke toegang te verlenen tot een vestiging van Howmet of om u logische toegang te verlenen tot ons netwerk en/of om de status van een veiligheidsmachtiging te controleren;Toestemming, onze rechtmatige belangen of noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
Foto of video via cameratoezicht (CCTV).Beveiliging van de faciliteitRechtmatige belang
Naam, persoonlijk en zakelijk adres, faxnummer, telefoonnummer, e-mailadres, W-8BEN-formulier, W-9-formulier, biografie met arbeidsverleden, foto, op facturen verstrekte bankgegevens, informatie over zakelijke referenties inclusief naam en contactgegevensCommunicatie met u in het kader van een contractuele overeenkomst die wij met u hebben; om betalingen aan u te vereenvoudigen; fraudepreventie; en/of om met u te communiceren over onze producten en dienstenUitvoering van een contract, onze rechtmatige belangen
Hoe wij de door ons verzamelde informatie gebruiken

Wij kunnen de hierboven beschreven informatie gebruiken om:

 • producten en diensten te leveren;
 • u promotiemateriaal of andere mededelingen te sturen;
 • met u te communiceren over speciale evenementen, programma’s, aanbiedingen, enquêtes en marktonderzoeken en om uw deelname daaraan te beheren;
 • te reageren op uw vragen;
 • sollicitaties te verwerken, onder meer door kwalificaties te beoordelen, informatie te verifiëren en referenties of andere aan het dienstverband gerelateerde controles uit te voeren;
 • potentiële consultants, leveranciers en subcontractanten te beoordelen en onze relaties met hen te beheren;
 • personeelsdiensten voor werknemers van Howmet te verlenen en te beheren;
 • gegevensanalyses uit te voeren (met inbegrip van anonimisering en bundeling van persoonlijke informatie);
 • onze activiteiten uit te voeren, te beoordelen en te verbeteren (met inbegrip van het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het versterken en verbeteren van onze producten en diensten; het beheren van onze communicatie; het analyseren van onze producten, diensten en communicatie; en het verrichten van boekhoudkundige, financiële en andere interne taken);
 • te beschermen tegen en voor de identificatie en preventie van cybersecurity en andere veiligheidskwesties, spionage, fraude en andere onrechtmatige activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden; en
 • de toepasselijke wettelijke vereisten, relevante industrienormen en ons beleid na te leven en af te dwingen.
 • u promotiemateriaal of andere mededelingen te sturen;
 • met u te communiceren over speciale evenementen, programma’s, aanbiedingen, enquêtes en marktonderzoeken en om uw deelname daaraan te beheren;
 • te reageren op uw vragen;
 • sollicitaties te verwerken, onder meer door kwalificaties te beoordelen, informatie te verifiëren en referenties of andere aan het dienstverband gerelateerde controles uit te voeren;
 • potentiële consultants, leveranciers en subcontractanten te beoordelen en onze relaties met hen te beheren;
 • personeelsdiensten voor werknemers van Howmet te verlenen en te beheren;
 • gegevensanalyses uit te voeren (met inbegrip van anonimisering en bundeling van persoonlijke informatie);
 • onze activiteiten uit te voeren, te beoordelen en te verbeteren (met inbegrip van het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het versterken en verbeteren van onze producten en diensten; het beheren van onze communicatie; het analyseren van onze producten, diensten en communicatie; en het verrichten van boekhoudkundige, financiële en andere interne taken);
 • te beschermen tegen en voor de identificatie en preventie van cybersecurity en andere veiligheidskwesties, spionage, fraude en andere onrechtmatige activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden; en
 • de toepasselijke wettelijke vereisten, relevante industrienormen en ons beleid na te leven en af te dwingen.

Wij kunnen de informatie ook op andere manieren gebruiken, waarvan wij op het moment van de verzameling specifiek melding zullen maken.

Informatie die wij delen

Wij verkopen geen persoonlijke informatie die wij over u verzamelen en maken deze ook niet op andere wijze openbaar, behalve zoals beschreven in deze Online privacyverklaring. Wij delen uw informatie op de wijze en voor de doeleinden zoals hieronder beschreven:

 • binnen Howmet, waar een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om u onze diensten te verlenen of om onze bedrijfsvoering te beheren; 
 • met derden die helpen bij het beheer van onze bedrijfsvoering en het leveren van diensten. Deze derden hebben ingestemd met beperkingen met betrekking tot vertrouwelijkheid en gebruiken de persoonsgegevens die wij met ze delen of die zij namens ons verzamelen uitsluitend voor de levering van de gecontracteerde dienst aan ons. Hieronder vallen IT-dienstverleners die helpen bij het beheer van onze IT- en backofficesystemen;
 • met onze regelgevers, om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en regels, en verzoeken van wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere overheidsinstanties;
 • wij kunnen in geaggregeerde, statistische vorm, niet-persoonlijke gegevens over de bezoekers van onze website, verkeerspatronen en het gebruik van de website delen met onze partners, gelieerde ondernemingen of adverteerders; en/of
 • als wij, in de toekomst, ons bedrijf of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen aan een derde, kunnen wij informatie openbaarmaken aan een potentiële of feitelijke externe koper van ons bedrijf of van onze activa.

Daarnaast kunnen wij informatie over u openbaarmaken (i) indien wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een juridisch procedure, (ii) aan wetshandhavingsautoriteiten of aan andere overheidsinstanties, en (iii) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om schade of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke spionage, cybersecurity of veiligheidskwesties of andere frauduleuze of illegale activiteiten. We behouden ons bovendien het recht voor om de persoonlijke informatie die we over u hebben over te dragen in het geval dat we ons bedrijf of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (inclusief in geval van een reorganisatie, spin-off, ontbinding of liquidatie).

Wereldwijde doorgifte van persoonlijke informatie

Howmet opereert wereldwijd. Dienovereenkomstig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven en opgeslagen in landen buiten de EU, de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (waaronder Canada, de Verenigde Staten, Mexico, China, Brazilië, Zuid-Korea, Japan, Australië en Rusland) die onderworpen zijn aan afwijkende normen op het gebied van gegevensbescherming. Howmet zal passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de doorgifte van persoonlijke informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving is en zorgvuldig wordt beheerd om uw privacyrechten en -belangen te beschermen en om ervoor te zorgen dat de doorgifte wordt beperkt tot landen waarvan is vastgesteld dat zij een passend niveau van rechtsbescherming bieden of als wij ervan overtuigd zijn dat ze alternatieve regelingen bezitten om uw privacyrechten te beschermen. Daartoe: 

 • zullen wij ervoor zorgen dat doorgiften binnen Howmet onder een overeenkomst vallen die is aangegaan door leden van Howmet (een intra-groepovereenkomst), die elk lid contractueel verplicht om ervoor te zorgen dat er een passend en consistent niveau van bescherming voor persoonsgegevens is, ongeacht waar ze binnen Howmet worden doorgegeven;
 • zullen wij, wanneer wij uw persoonsgegevens buiten Howmet doorgeven of aan derden die helpen bij het leveren van onze producten en diensten, de contractuele toezegging van hen verkrijgen dat zij uw persoonsgegevens zullen beschermen; of
 • zullen wij, wanneer wij verzoeken om informatie ontvangen van rechtshandhavings- of regelgevende instanties, deze verzoeken zorgvuldig valideren voordat de persoonsgegevens openbaar worden gemaakt.

Als u zich in de Europese Unie, Europese Economische Ruimte (“EER”), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevindt, voldoen wij aan de toepasselijke wettelijke vereisten door een adequate bescherming te bieden voor de doorgifte van persoonlijke informatie aan ontvangers in landen buiten deze gebieden. Met betrekking tot de doorgifte van persoonlijke informatie naar de VS, is Howmet gecertificeerd onder het kader van het EU-VS-privacyschild, ontwikkeld door het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie met betrekking tot de doorgifte van persoonlijke informatie uit de EU, EER en het VK naar de VS, en zal het al deze persoonlijke informatie blijven behandelen in overeenstemming met de principes van het privacyschild. Voor meer informatie over het privacyschild-programma en om onze certificering te bekijken, bezoek www.privacyshield.gov.  Voor onze privacyschild-verklaring voor externe natuurlijke personen die zijn gevestigd in de EU, EER of het VK: bekijk de Howmet U.S.-EU Privacy Shield-privacyverklaring – Niet-gelieerde personen door op de volgende link te klikken: https://www.howmet.com/wp-content/uploads/sites/3/2023/05/Howmet-Aerospace-Privacy-Shield-Privacy-Notice-NAI.pdf. Let erop dat de wetten inzake gegevensbescherming in de EER, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en elders kunnen eisen dat degenen die in de VS persoonsgegevens aan Howmet doorgeven, een afzonderlijke overeenkomst met Howmet aangaan voorafgaand aan dergelijke doorgiften. Neem contact met ons op als u een dergelijke overeenkomst wenst aan te vragen.

U heeft het recht om contact met ons op te nemen via privacy@howmet.com voor meer informatie over de waarborgen die wij hebben getroffen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen wanneer deze worden doorgegeven zoals hierboven vermeld.

Toestemming

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u vrijelijk en ondubbelzinnig:  (i) instemmen met de voorwaarden van deze Privacykennisgeving; en (ii) de Verwerking van uw Persoonsgegevens overeenkomstig de voorwaarden van deze Kennisgeving. 

Uw rechten en keuzes

Behoudens bepaalde uitzonderingen, en in sommige gevallen afhankelijk van de verwerkingsactiviteit die wij verrichten, zult u over bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens beschikken. Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en uit veiligheidsoverwegingen, voordat wij de gevraagde persoonsgegevens aan u vrijgeven. Wij behouden ons het recht voor een vergoeding in rekening te brengen voor zover de wet dit toestaat, bijvoorbeeld indien uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons aanvraagformulier in te vullen op https://www.howmet.com/privacy/dsr/. Behoudens wettelijke en andere toelaatbare overwegingen zullen wij al het redelijke in het werk stellen om uw verzoek zo snel mogelijk in te willigen of u te informeren indien wij aanvullende informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen.  

Wij zullen wellicht niet altijd volledig aan uw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld als dit gevolgen kan hebben voor de geheimhoudingsplicht die wij tegenover anderen hebben of als wij wettelijk gerechtigd zijn om het verzoek op een andere manier af te handelen.

Recht op toegang tot persoonsgegevens 

U heeft het recht om te verzoeken dat wij u een kopie verstrekken van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben en u heeft het recht om geïnformeerd te worden over: a) de bron van uw persoonsgegevens; b) de doeleinden, rechtsgrondslag en methoden van verwerking; c) de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking; en d) de entiteiten of categorieën van entiteiten waaraan uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven.

Recht om persoonsgegevens te rectificeren of te wissen

U heeft het recht te verzoeken dat wij onjuiste persoonsgegevens corrigeren. Wij kunnen trachten de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren alvorens deze te rectificeren.  U kunt ook onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen:

 • als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; of
 • als u uw toestemming heeft ingetrokken (wanneer de verwerking van de gegevens plaatsvond op basis van toestemming) en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is; of
 • na de geslaagde uitoefening van het recht op bezwaar (zie recht op bezwaar); of
 • als de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Howmet is onderworpen. 

We zijn niet verplicht om aan uw verzoek tot het wissen van persoonsgegevens te voldoen indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is: 

 • om een wettelijke verplichting na te komen; of
 • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; of
 • voor de uitvoering van een contract.

Recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken 

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te beperken, maar alleen wanneer:

 • de juistheid ervan wordt betwist, om ons in staat te stellen de juistheid ervan te verifiëren; of
 • de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wilt dat ze worden gewist; of
 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, maar wij ze nog nodig hebben voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; of
 • u gebruik heeft gemaakt van het recht om bezwaar te maken, en de verificatie van dwingende redenen nog gaande is.

Wij kunnen uw persoonsgegevens na een verzoek om beperking blijven gebruiken, wanneer:

 • wij uw toestemming hebben; of
 • om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • om de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon te beschermen.

Recht op overdracht van uw persoonsgegevens

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens aan u te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gangbaar, machinaal leesbaar formaat of u kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, maar in elk geval alleen indien:

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een contract met u; en
 • de verwerking op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens die als rechtsgrondslag onze rechtmatige belangen heeft, indien u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze rechtmatige belangen.  Als u bezwaar maakt, hebben wij de mogelijkheid om aan te tonen dat wij dwingende rechtmatige belangen hebben die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. 

Recht om bezwaar te maken tegen de wijze waarop wij gebruikmaken van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing

U kunt verzoeken dat wij de wijze waarop wij voor marketingdoeleinden contact met u opnemen, wijzigen. U kunt verzoeken dat wij uw persoonsgegevens niet aan niet-gelieerde derden doorgeven voor direct marketing of andere doeleinden.

Recht om een kopie te verkrijgen van de waarborgen die worden gehanteerd voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten uw rechtsgebied

U kunt vragen om een kopie van, of een verwijzing naar, de waarborgen waaronder uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de Europese Unie.  Wij kunnen overeenkomsten inzake gegevensdoorgifte opstellen om commerciële voorwaarden te beschermen.

Recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit als u zich zorgen maakt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.  Wij willen u vragen eerst te proberen eventuele problemen samen met ons op te lossen, hoewel u altijd het recht heeft om contact op te nemen met uw toezichthoudende autoriteit.

Hoe we persoonlijke informatie beschermen

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, beleidslijnen en procedures geïmplementeerd en zullen deze onderhouden om het risico van onopzettelijke vernietiging of verlies of ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot dergelijke informatie te beperken, overeenkomstig de aard van de betreffende informatie. Aangezien de beveiliging van informatie gedeeltelijk afhangt van de beveiliging van de computer die u gebruikt om met ons te communiceren en de beveiliging van uw gebruikers-ID’s en wachtwoorden, verzoeken wij u de nodige maatregelen te treffen om deze informatie te beschermen. 

Bewaren van uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, zoals uiteengezet in deze verklaring. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren, bijvoorbeeld wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke, regelgevende, fiscale of boekhoudkundige vereisten. 

Onder specifieke omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens gedurende langere perioden bewaren, om een nauwkeurig overzicht te krijgen van uw transacties met ons met het oog op eventuele klachten of geschillen, of indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat er een kans bestaat op een rechtszaak in verband met uw persoonsgegevens of transacties.

Links naar andere websites

Onze Websites kunnen links naar andere websites bevatten voor uw gemak en ter informatie. Deze websites kunnen onafhankelijk van ons opereren. Gekoppelde websites kunnen over hun eigen privacyverklaringen of -beleid beschikken en wij raden u ten zeerste aan deze te raadplegen. Voor zover gekoppelde websites geen eigendom zijn van ons en niet door ons worden beheerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, het gebruik ervan of de privacypraktijken van de websites, zelfs als u die websites rechtstreeks vanaf onze website bezoekt.

Updates van onze Online privacyverklaring

Deze Online privacyverklaring kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken inzake persoonlijke informatie door te voeren. Wij zullen de bijgewerkte versie op onze Websites plaatsen en bovenaan de verklaring aangeven wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Online privacyverklaring, of als u wilt dat wij de informatie die wij over u hebben of uw voorkeuren bijwerken, neem dan contact met ons op door te schrijven naar:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office
t.a.v.:  Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
privacy@howmet.com 

Omdat Howmet zijn klanten een breed aanbod van online zakelijke kansen biedt, kan de hoeveelheid informatie die Howmet dient te verzamelen om u van dienst te kunnen zijn bij een bepaalde zakelijke transactie, van geval tot geval variëren. De bovenstaande principes zullen ongeacht de hoeveelheid verzamelde informatie van toepassing zijn. Overal waar Howmet persoonlijke informatie verzamelt, zult u een link naar een privacyverklaring van Howmet aantreffen. Als u bepaalde informatie niet wilt verstrekken, bijvoorbeeld voor de controle van uw kredietwaardigheid of contactgegevens om u de opgevraagde informatie te kunnen sturen, kan het zijn dat u de door u gekozen zakelijke activiteit met Howmet niet kunt voortzetten.

Informatie over het Privacy Shield tussen de EU en de VS en tussen Zwitserland en de VS

Howmet Aerospace Inc. houdt zich aan de Privacy Shield Principles.

In overeenstemming met de EU/VS en Zwitserland/VS Privacy Shield Principles, verbindt Howmet Aerospace Inc. zich ertoe klachten over onze verzameling of ons gebruik van uw persoonlijke informatie op te lossen.  Personen uit de EU en Zwitserland met vragen of klachten over ons Privacy Shield-beleid moeten eerst contact opnemen met Howmet Aerospace Inc. op:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office
t.a.v.:  Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
privacy@howmet.com

Howmet Aerospace Inc. heeft verder toegezegd onopgeloste klachten over het Privacy Shield door te verwijzen naar de United States Council for International Business, een alternatieve aanbieder van geschillenbeslechting gevestigd in de Verenigde Staten. Als u geen tijdige bevestiging van uw klacht van ons ontvangt, of als we uw klacht niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, ga dan naar www.uscib.org voor meer informatie of om een klacht in te dienen.  De diensten van de United States Council for International Business worden u kosteloos aangeboden.

Howmet Aerospace Inc. verbindt zich ertoe samen te werken met de autoriteiten voor gegevensbescherming van de EU (DPA’s) en het advies van die autoriteiten op te volgen met betrekking tot personeelsgegevens die in het kader van de arbeidsverhouding uit de EU worden doorgegeven.

Houd er rekening mee dat:  (a) Howmet Aerospace Inc. onderworpen is aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (“FTC”), het Amerikaanse Department of Transportation, en elke andere door de VS geautoriseerde wettelijke instantie; (b) de mogelijkheid bestaat, onder bepaalde voorwaarden, voor een persoon om bindende arbitrage in te roepen voor klachten wegens schending van deze Kennisgevingen; en (c) Howmet Aerospace Inc. erkent de mogelijkheid van aansprakelijkheid in geval van onbeschermde verdere overdrachten aan derden.

De volgende Amerikaanse dochterondernemingen van Howmet Aerospace Inc. stemmen ermee in zich te houden aan de bovenstaande bepalingen van deze kennisgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de bepalingen inzake verhaal die hierin zijn opgenomen:

 • ALUMAX INTERNATIONAL COMPANY
 • B&C Casting, Inc.
 • B&C RESEARCH, INC.
 • CORDANT TECHNOLOGIES HOLDING LLC
 • FIRTH RIXSON, INC.
 • FIRTH RIXSON FORGINGS LLC
 • FORGED METALS, INC.
 • FORGED METALS HOLDINGS, INC.
 • FR ACQUISITION CORPORATION (US), INC.
 • Howmet Aluminum Casting Inc.
 • HOWMET CASTINGS & SERVICES, INC.
 • HOWMET CHINA SERVICES CO. LLC
 • HOWMET CORPORATION
 • HOWMET DOMESTIC LLC
 • HOWMET ENGINEERED STRUCTURES, INC.
 • HOWMET GLOBAL FASTENING SYSTEMS INC.
 • HOWMET HOLDINGS CORPORATION
 • Howmet Inter-America Inc.
 • HOWMET INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LLC
 • HOWMET INTERNATIONAL INC.
 • HOWMET INTERNATIONAL LLC
 • HOWMET LAUDEL INC.
 • HOWMET LLC
 • HOWMET MEXICAN OPERATIONS LLC
 • HOWMET MEXICO HOLDINGS LLC
 • HOWMET NORTH AMERICA HOLDINGS LLC
 • HOWMET RECEIVABLE PURCHASING SPE II LLC
 • Howmet Receivables Guaranty SPE LLC
 • HOWMET SECURITIES LLC
 • HOWMET TRANSPORT SERVICES, INC.
 • HOWMET WHEELS INTERNATOINAL VIRGINIA, INC.
 • HUCK INTERNATIONAL INC.
 • HUCK PATENTS, INC.
 • JFB FIRTH RIXSON, INC.
 • NaTi GAS CO.
 • NEW CENTURY METALS, INC.
 • New Century Metals Southeast, Inc.
 • RTI FINANCE CORP
 • REMMELE HOLDING, INC.
 • REPUBLIC FASTENERS MANUFACTURING CORPORATION
 • RIPI LLC
 • RMI DELAWARE, INC.
 • RMI TITANIUM COMPANY, LLC
 • RTI ADVANCED FORMING, INC.
 • RTI CAPITAL, LLC
 • RTI EXTRUSIONS, INC.
 • RTI FABRICATION & DISTRIBUTION, INC.
 • RTI HAMILTON INC.
 • RTI MARTINSVILLE, INC.
 • RTI REMMELE ENGINEERING, INC.
 • SCHLOSSER FORGE COMPANY
 • TEMPCRAFT CORPORATION
 • THREE RIVERS INSURANCE COMPANY
 • TURBINE COMPONENTS CORPORATION
 • VALLEY TODECO INC.
 • VIKING METALLURGICAL CORPORATION