Online wettelijke kennisgevingen Howmet Aerospace

Howmet Aerospace Inc. en zijn dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (gezamenlijk aangeduid als “Howmet Aerospace”) onderhouden deze website voor uw informatie, opleiding en communicatie. Tenzij anders aangegeven, mag u materiaal dat op deze website wordt weergegeven uitsluitend downloaden voor niet-commercieel persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat u ook alle vermeldingen inzake auteursrecht en andere eigendomsvermeldingen op het materiaal handhaaft. U mag de inhoud van deze website echter niet verspreiden, wijzigen, doorsturen, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, met inbegrip van gegevens, tekst, afbeeldingen, audio of video zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Howmet Aerospace. Bepaalde onderdelen van deze website kunnen bijkomende gebruiks- of toegangsbeperkingen bevatten. Het gebruik van deze website en de toegang tot de daarin opgenomen materialen zijn onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden en aan alle toepasselijke wetten. Uw toegang tot en gebruik van deze website houdt uw volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden in

  1. Tenzij anders vermeld, zijn alle materialen op deze website auteursrechtelijk beschermd. Deze mogen alleen worden gebruikt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Howmet Aerospace, zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, of zoals vermeld in de tekst op deze website. Howmet Aerospace garandeert niet dat uw gebruik van de informatie of afbeeldingen op deze website geen inbreuk zal maken op de rechten van derden die niet gerelateerd zijn aan Howmet Aerospace. Eventuele vragen over auteursrechtelijk beschermd materiaal op deze website moeten worden gericht aan het volgende e-mailadres: howmet-editor@howmet.com.
  2. De informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Howmet Aerospace kan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten die in deze informatie worden beschreven.
  3. Alles op deze website wordt u aangeboden “ALS ZODANIG” ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE DISCLAIMER MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.
  4. Howmet Aerospace neemt geen verantwoordelijkheid op zich, en zal niet aansprakelijk zijn voor schade, of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren ten gevolge van uw toegang tot, gebruik van, of het surfen op deze website of het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video, of audio van deze website.
  5. Howmet Aerospace doet geen enkele verklaring over enige andere website van derden waartoe u via deze website toegang kunt krijgen. Wanneer u een website van een derde bezoekt, moet u begrijpen dat deze onafhankelijk is van Howmet Aerospace, en dat Howmet Aerospace geen controle heeft over de inhoud op die website. Bovendien is een link naar een website die niet van Howmet Aerospace is, geen indicatie dat Howmet Aerospace de inhoud of het gebruik van die website goedkeurt of er enige verantwoordelijkheid over aanvaardt. IN GEEN GEVAL ZAL Howmet Aerospace AANSPRAKELIJK ZIJN TEN AANZIEN VAN ENIGE PARTIJ OF VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, SPECIALE OF ANDERE GEVOLGSCHADE IN HET KADER VAN ENIG GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VAN EEN ANDERE VIA HYPERLINK GEKOPPELDE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, GEDERFDE WINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIEBEHEERSYSTEEM OF ANDERE, OOK ALS Howmet Aerospace UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
  6. Howmet Aerospace wenst geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u te ontvangen via deze website. Gelieve er rekening mee te houden dat alle informatie of materiaal dat via een link op deze website naar Howmet Aerospace wordt gestuurd, als NIET vertrouwelijk zal worden beschouwd. Door informatie of materiaal naar Howmet Aerospace te sturen, verleent u Howmet Aerospace onherroepelijk een onbeperkte, wereldwijde licentie om dat materiaal of die informatie te gebruiken, te verspreiden, weer te geven, te reproduceren, uit te voeren, te wijzigen en door te sturen, en u stemt er ook mee in dat het Howmet Aerospace toegestaan is ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons voor welk doel dan ook toestuurt, te gebruiken. Als u wilt dat Howmet Aerospace uw vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie in overweging neemt, zult u eerst een geheimhoudingsovereenkomst moeten ondertekenen voordat de informatie zal worden bekeken door een technisch persoon bij Howmet Aerospace. Om een geheimhoudingsovereenkomst te bekomen, schrijf naar IPLD – Unsolicited Ideas, Howmet Aerospace Communications Department, 201 Isabella Street, Suite 200, Pittsburgh, PA 15212, Verenigde Staten.
  7. Op deze website vindt u een aantal handelsmerken, logo’s en servicemerken (gezamenlijk de “Merken”). De Merken zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van Howmet Aerospace en anderen. De handelsmerken gevolgd door “®” zijn gedeponeerde handelsmerken in de Verenigde Staten; alle andere zijn handelsmerken in de Verenigde Staten of in andere landen. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om een Merk dat op de website wordt weergegeven, te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Howmet Aerospace of de derde partij die eigenaar is van de weergegeven Merken. Vragen over het gebruik van Merken of over de vraag of een naam inderdaad een handelsmerk van Howmet Aerospace is, moeten worden gericht aan het volgende e-mailadres: howmet-editor@howmet.com.
  8. Howmet Aerospace behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik en naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen. Alle wijzigingen of aanpassingen worden van kracht vanaf het moment dat de herzieningen op deze website zijn gepubliceerd. Uw voortgezet gebruik van deze website na de bekendmaking van dergelijke wijzigingen of aanpassingen houdt in dat u deze wijzigingen of aanpassingen aanvaardt.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen op deze website van Howmet Aerospace Inc. hebben betrekking op toekomstige gebeurtenissen en verwachtingen en vormen als zodanig toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen die woorden bevatten als “anticipeert”, “gelooft”, “zou kunnen”, “schat”, “verwacht”, “voorspelt”, “doel”, “richtlijn”, “heeft de intentie om”, “kan”, “vooruitzicht”, “plant”, “voorziet”, “streeft”, “ziet”, “zou moeten”, “beoogt”, “zal”, “zou”, of andere woorden met een soortgelijke betekenis. Alle verklaringen die verwachtingen, veronderstellingen of projecties van Howmet Aerospace over de toekomst weerspiegelen, anders dan verklaringen over historische feiten, betreffen toekomstgerichte verklaringen, inclusief, zonder beperking, verklaringen, voorspellingen en vooruitzichten met betrekking tot de toestand van eindmarkten; toekomstige financiële resultaten of bedrijfsprestaties; toekomstige strategische plannen; de strategieën, vooruitzichten, en zakelijke en financiële vooruitzichten van Howmet Aerospace; en eventuele toekomstige terugkopen van haar schuldbewijzen of aandelen. Deze verklaringen weerspiegelen overtuigingen en veronderstellingen die zijn gebaseerd op de perceptie van Howmet Aerospace met betrekking tot historische tendensen, huidige omstandigheden en verwachte toekomstige ontwikkelingen, alsook andere factoren waarvan Howmet Aerospace meent dat ze passend zijn gezien de omstandigheden. Toekomstgerichte verklaringen vormen geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn onderhevig aan risico’s, onzekerheden en moeilijk voorspelbare veranderingen in omstandigheden, waardoor de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die in deze verklaringen worden aangegeven. Dergelijke risico’s en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (a) verslechtering van de wereldwijde algemene economische en financiële marktomstandigheden in het algemeen; (b) ongunstige veranderingen in de markten waarin Howmet Aerospace actief is; (c) de impact van mogelijke cyberaanvallen en inbreuken op informatietechnologie of gegevensbeveiliging; (d) het verlies van belangrijke klanten of nadelige veranderingen in de zakelijke of financiële omstandigheden van klanten; (e) productieproblemen of andere problemen die de prestaties, kwaliteit of veiligheid van producten beïnvloeden; (f) het onvermogen van leveranciers om aan verplichtingen te voldoen als gevolg van verstoringen in de toeleveringsketen of anderszins; (g) het niet kunnen aantrekken en behouden van gekwalificeerde arbeidskrachten en belangrijk personeel; (h) onzekerheid over de duur, omvang en impact van de COVID-19 pandemie op de activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van Howmet Aerospace; (i) het onvermogen om de verwachte of beoogde omzetgroei, kasstroomgeneratie, kostenbesparingen, herstructureringsplannen, kostenverlagingen, verbetering van de winstgevendheid of versterking van de concurrentiepositie en bedrijfsactiviteiten te realiseren; (j) het onvermogen om te voldoen aan verhoogde vraag, productiedoelstellingen of -verbintenissen; (k) concurrentie van nieuwe productaanbiedingen, disruptieve technologieën of andere ontwikkelingen; (l) geopolitieke, economische en regelgevende risico’s met betrekking tot de wereldwijde activiteiten van Howmet Aerospace, waaronder geopolitieke en diplomatieke spanningen, instabiliteit en conflicten evenals naleving van de Amerikaanse en buitenlandse handels- en belastingwetgeving, sancties, embargo’s en andere regelgevingen; (m) de uitkomst van onvoorziene gebeurtenissen, waaronder gerechtelijke procedures, onderzoeken door de overheid of regelgevende instanties, en milieusaneringen, die Howmet Aerospace kunnen blootstellen aan aanzienlijke kosten en aansprakelijkheden; (n) het niet naleven van de regelgeving inzake overheidsopdrachten; (o) nadelige veranderingen in discontovoeten of beleggingsrendementen op pensioenactiva; en (p) de andere risicofactoren die zijn samengevat in het Form 10-K van Howmet Aerospace voor het jaar dat eindigde op 31 december 2022 en andere verslagen die zijn ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission.  Marktprognoses zijn onderhevig aan de hierboven besproken risico’s en andere risico’s in de markt. De Verklaringen vervat in een presentatie of document zijn gedaan op de datum van die presentatie of dat document. Howmet Aerospace wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken, hetzij naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve indien vereist door de toepasselijke wetten.