Howmet Aerospace online juridiske merknader

Howmet Aerospace Inc. og datterselskaper og tilknyttede selskaper (heretter kalt “Howmet Aerospace”) opprettholder disse nettsidene for din informasjon, utdannelse og kommunikasjon. Med mindre annet er indikert, kan du kun laste ned materiale som vises på nettsidene, til ikke-kommersiell, personlig bruk, og kun på betingelse av at du også overfører all informasjon om opphavsrett og andre eierrettigheter i materialene. Du har imidlertid ikke tillatelse til å distribuere, modifisere, overføre, gjenbruke, gjenposte eller bruke innholdet på nettstedet til offentlige eller kommersielle formål, herunder data, tekst, bilder, lyd eller video, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Howmet Aerospace. Visse deler av disse nettsidene kan inneholde ekstra restriksjoner når det gjelder bruk eller tilgang. Bruk av disse nettsidene eller tilgang til materialet de inneholder er utsatt for følgende vilkår og betingelser samt for alle gjeldende lover. Din tilgang til og bruken av disse nettsidene utgjør din fulle godkjenning av disse vilkår og betingelser.

  1. Med mindre annet er angitt er alle materialer på disse nettsidene beskyttet av opphavsrett. De kan kun brukes med skriftlig forhåndstillatelse fra Howmet Aerospace, slik som fremsatt i disse vilkår og betingelser, eller i teksten på disse nettsidene. Howmet Aerospace garanterer ikke at din bruk av informasjonen eller grafikken som vises på disse nettsidene ikke vil overtre rettighetene til tredjeparter som ikke er relatert til Howmet Aerospace. Eventuelle spørsmål som vedgår opphavsrettslig beskyttet materiale på disse nettsidene skal dirigeres til følgende e-postadresse: howmet-editor@howmet.com.
  2. Informasjon på disse nettsidene kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjon i dette dokumentet kan endres eller oppdateres uten varsel. Howmet Aerospace kan også gjøre utbedringer og/eller endringer i produktene som er beskrevet her når som helst uten varsel.
  3. Alt på disse nettsidene er gitt deg “SOM DE ER”, UTEN NOEN FORM FOR VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTREDELSE. NOEN RETTSOMRÅDER TILLATER INGEN UTELUKKELSE AV IMPLISITTE GARANTIER, SÅ DET ER MULIG AT UTELUKKELSEN OVER IKKE GJELDER FOR DEG.
  4. Howmet Aerrospace påtar seg ikke noe ansvar og skal ikke være ansvarlig for noen skader på eller for virus som kan infisere datautstyret ditt eller annen eiendom på grunn av din tilgang til, bruk av eller surfing på disse nettsidene eller din nedlasting av materialer, data, tekst, bilder, video eller lyd fra disse.
  5. Howmet Aerospace gjør ingen fremstillinger av noe slag om eventuelle tredjeparts nettsider som du kan gå inn på gjennom denne. Når du åper en tredjeparts nettsider, må du være klar over at disse er uavhengige fra Howmet Aerospace, og at Howmet Aerospace ikke har noen kontroll over innholdet på disse nettsidene. I tillegg er en link til andre nettsider utenfor Howmet Aerospace ikke en indikasjon på at Howmet Aerospace bifaller eller godtar noe ansvar for innholdet eller bruken av slike nettsider. Howmet Aerospace VIL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER PÅTA SEG ANSVAR OVERFOR NOEN PART FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER ANDRE FØLGESMESSIGE SKADER UANSETT VED BRUK AV DISSE NETTSIDENE ELLER AV NOEN ANDRE HYPERLINKEDE NETTSIDER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPT PROFITT, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV PROGRAMMER ELLER ANNEN DATA PÅ DITT INFORMASJONSHÅNDTERINGSSYSTEM ELLER ANNET, SELV OM Howmet Aerospace UTTRYKKELIG FÅR VITE OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.
  6. Howmet Aerospace ønsker ikke å motta konfidensiell eller opphavsrettslig informasjon fra deg gjennom disse nettsidene. Vær oppmerksom på at all informasjon eller alle materialer som sendes til Howmet Aerospace gjennom enhver link som finnes på disse nettsidene vil anses å IKKE være konfidensiell. Ved å sende Howmet Aerospace enhver informasjon eller ethvert materiale, gir du uten rett til å trekke det tilbake Howmet Aerospace en ubegrenset, verdensomspennende lisens til å bruke, distribuere, vise, reprodusere, utføre, modifisere og overføre disse materialene eller informasjonen, og du godtar dessuten at Howmet Aerospace står fritt til å bruke alle ideer, konsepter, knowhow eller teknikker som du sender oss for noe formål. Hvis du ønsker å få din konfidensielle eller opphavsrettslige informasjon vurdert av Howmet Aerospace, vil du først måtte underskrive en ikke-konfidensialitetsavtale før informasjonen kan ses av en teknisk person hos Howmet Aerospace. For å få en ikke-konfidensialitetsavtale, skriv til IPLD – Unsolicited Ideas, Howmet Aerospace Communications Department, 201 Isabella Street, Suite 200, Pittsburgh, PA 15212, USA.
  7. Gjennom disse nettsidene vil du finne et antall varemerker, logoer og tjenestemerker (samlet kalt “merkene”). Merkene er registrerte og uregistrerte varemerker som tilhører Howmet Aerospace og andre. Disse varemerkene som er fulgt av “®” er registrerte varemerker i USA; alle andre er varemerker i USA eller andre land. Ikke noe som finnes på disse nettsidene skal anses som å gi noen lisens eller rettighet til å bruke ethvert slikt merke som vises på nettsidene uten skriftlig tillatelse fra Howmet Aerospace eller slik tredjepart som kan eie de viste merkene. Eventuelle spørsmål som vedgår bruken av merker eller om et navn faktisk er et varemerke som tilhører Howmet Aerospace skal rettes til følgende e-postadresse: howmet-editor@howmet.com.
  8. Howmet Aerospace forbeholder seg retten til å endre eller modifisere hvilke som helst av disse vilkår og betingelser når som helst og etter eget skjønn. Eventuelle endringer eller modifiseringer vil tre i kraft når revisjonene legges ut på disse nettsidene. Din fortsatte bruk av disse nettsidene etter at slike endringer eller modifiseringer er lagt ut, betyr at du godtar slike endringer eller modifiseringer.

Fremsynte erklæringer

Visse erklæringer på disse nettsidene fra Howmet Aerospace er relatert til fremtidige hendelser og forventninger, og ut gjør som sådan fremsynte erklæringer innenfor meningen av Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Fremsynte erklæringer inkluderer de som inneholder ord som «forventer», «tror», «kunne», «anslår», «beregner», «forutsier», «mål», «veiledning», «har til hensikt», «kan», «utsikt», «planer», «prosjekter», «søker», «ses», «burde», «mål», «vil», «ville» eller andre ord med lignende mening. Alle erklæringer som reflekterer Howmet Aerospaces forventninger antakelser eller projeksjoner om fremtiden, annet enn erklæringer med historiske fakta, er fremsynte erklæringer, inkludert, men ikke begrenset til erklæringer, prospekter og utsikt forbundet med tilstanden til sluttmarkeder, beregnede eller forventede fremtidige finansielle resultater, driftsytelse eller kapitalutgifter, fremtidige strategiske handlinger og Howmet Aerospaces strategier, utsikt og forretnings- og finansprospekter, og alle fremtidig gjenkjøp av dets gjeld eller egenkapitalsikkerheter. Disse erklæringene reflekterer tro og antakelser som er basert på Howmet Aerospaces oppfatning av historiske trender, aktuelle betingelser og forventede fremtidige utviklinger, samt andre faktorer som Howmet Aerospace mener er passende under omstendighetene. Fremsynte erklæringer er ikke garantier på fremtid ytelse og er underlagt risiko, usikkerhet og endringer i omstendighetene som er vanskelig å forutsi, som kunne forårsake faktiske resultater som skiller seg betydelig fra de som er indisert i disse erklæringene. Slike risikoer og usikkerheter inkluderer, men er ikke begrenset til: (a) forverring i globale og økonomiske markedsforhold generelt; (b) ufordelaktige endringer i markedene betjent av Howmet Aerospace; (c) effekten av potensielle cyberangrep og brud på informasjonsteknologi- eller datasikkerhet; (d) tapet av vesentlige kunder eller ugunstige endringer i kunders virksomhet eller økonomiske forhold; (e) produksjonsvanskeligheter eller andre problemer som påvirker produktytelse, -kvalitet eller -sikkerhet; (f) manglende evne hos leverandører til å oppfylle forpliktelser på grunn av forstyrrelser i forsyningskjede eller på annen måte; (g) svikt i å tiltrekke og beholde en kvalifisert arbeidsstyrke og nøkkelpersonell; (h) usikkerhet  om varighet, omfang og påvirkning av covid-19-pandemien på Howmet Aerospaces virksomhet, resultat av operasjoner og finansiell tilstand;(i) manglende evne til å oppnå omsetningsvekst, kontantgenerering, restruktureringsplaner, kostnadsreduksjoner, forbedring i lønnsomhet, eller styrking av konkurranseevne og operasjoner som forventes eller er satt som mål; (j) manglende evne til å møte økt etterspørsel, produksjonsmål eller forpliktelser; (k) konkurranse fra nye produkttilbud, forstyrrende teknologier eller andre utviklinger; (l) geopolitiske, økonomiske og forskriftsmessige risikoer som er relatert til Howmet Aerospaces globale operasjoner, inkludert geopolitiske og diplomatiske spenninger, instabiliteter og konflikter, så vel som samsvar med USA og handels- og skattelover, sanksjoner, embargoer og andre reguleringer; (m) resultat av eventualiteter, inkludert juridiske prosesser, myndigheters eller juridiske undersøkelser, samt miljømessig gjenoppretting, som kan utsette Howmet Aerospace for betydelige kostnader og erstatningsansvar; (n) manglende overholdelse av myndigheters avtaleforskrifter; (o) negative endringer i rabattrater eller investeringsavkastninger for pensjonsaktiva; og (p) andre risikofaktorer som er oppsummert i Howmet Aerospaces skjema 10-K for året som ble avsluttet den 31. desember 2022 og andre rapporter innlevert hos U.S. Securities and Exchange Commission.  Markedsforutsigelser er underlagt risikoen som er diskutert over og andre risikoer på markedet. Utsagn som finnes i en slik presentasjon eller et slikt dokument er gjort i forhold til datoen for slik presentasjon eller slikt dokument. Howmet Aerospace frasier seg enhver hensikt eller forpliktelse til å offentlig oppdatere noen av de fremsynte erklæringene, enten det er som respons på ny informasjon, fremtidige arrangementer eller på annen måte, unntatt slik som påkrevet av aktuell lov.