Howmet Aerospaces juridiske onlinemeddelelser

Howmet Aerospace Inc. og dets datterselskaber og tilknyttede selskaber (heri samlet benævnt “Howmet Aerospace”) opretholder dette websted med henblik på din orientering, uddannelse og kommunikation. Medmindre andet angives, kan du udelukkende downloade materiale, der vises på dette websted, til ikke-kommerciel, personlig brug, forudsat at du også bevarer alle meddelelser om ophavsret og andre ejendomsretlige meddelelser indeholdt i materialet. Du skal dog ikke distribuere, ændre, sende, genbruge, genudgive eller bruge indholdet på dette websted til offentlige eller kommercielle formål, herunder eventuelle oplysninger, tekst, billeder, lyd eller video uden forudgående skriftlig tilladelse fra Howmet Aerospace. Visse afsnit på dette websted kan indeholde yderligere begrænsninger med hensyn til brug eller adgang. Brug af dette websted og adgang til det materiale, det indeholder, er underlagt følgende vilkår og betingelser samt alle gældende love. Din adgang til og brug af dette websted udgør din fulde accept af disse vilkår og betingelser

  1. Medmindre andet angives, er alle materialer på dette websted ophavsretligt beskyttede. De kan kun bruges med forudgående skriftlig tilladelse fra Howmet Aerospace, som angivet i disse vilkår og betingelser eller i teksten på dette websted. Howmet Aerospace garanterer ikke, at din brug af oplysninger eller grafik, der vises på dette websted, ikke krænker rettighederne tilhørende tredjeparter, der ikke er relateret til Howmet Aerospace. Eventuelle spørgsmål vedrørende ophavsretligt beskyttet materiale på dette websted skal rettes til følgende e-mailadresse: howmet-editor@howmet.com.
  2. Oplysninger på dette websted kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Oplysninger kan ændres eller opdateres uden varsel. Howmet Aerospace kan også foretage forbedringer og/eller ændringer i de produkter, der er beskrevet i disse oplysninger, til enhver tid uden varsel.
  3. Alt på dette websted leveres til dig “SOM DET ER OG FOREFINDES” UDEN NOGEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. NOGLE RETSKREDSE TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF STILTIENDE GARANTIER, SÅ DEN OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.
  4. Howmet Aerospace påtager sig intet ansvar og er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader på, eller vira, der kan inficere dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til, brug af eller browsing på dette websted eller din download af eventuelle materialer, oplysninger, tekst, billeder, video eller lyd fra det.
  5. Howmet Aerospace fremsætter ingen erklæring overhovedet om eventuelt andet tredjepartswebsted, som du kan tilgå via dette websted. Når du tilgår et tredjepartswebsted, bedes du forstå, at det er uafhængigt af Howmet Aerospace, og at Howmet Aerospace ikke har kontrol over indholdet på det pågældende websted. Derudover er et link til et websted, der ikke er tilknyttet Howmet Aerospace, ikke en tilkendegivelse af, at Howmet Aerospace godkender eller accepterer eventuelt ansvar for indholdet på, eller brugen af, et sådant websted. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER HOWMET AEROSPACE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR ENHVER PART ELLER FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, PØNALT BEGRUNDEDE, SÆRLIGE ELLER ANDRE FØLGEMÆSSIGE SKADESERSTANINGER OVERHOVEDET FOR ENHVER BRUG AF DETTE WEBSTED ELLER FOR ETHVERT ANDET HYPERLINKET WEBSTED, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, EVENTUEL TABT FORTJENESTE, FORRETNINGSAFBRYDELSE, TAB AF PROGRAMMER ELLER ANDRE OPLYSNINGER PÅ DIT INFORMATIONSHÅNDTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANDEN MÅDE, SELV HVIS HOWMET AEROSPACE UDTRYKKELIGT ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADESERSTATNINGER.
  6. Howmet Aerospace ønsker ikke at modtage fortrolige eller ejendomsretligt beskyttede oplysninger fra dig via dette websted. Bemærk, at eventuelle oplysninger eller materiale, der sendes til Howmet Aerospace via eventuelt link på dette websted, IKKE betragtes som fortrolige. Ved således at sende Howmet Aerospace eventuelle oplysninger eller materialer, giver du uigenkaldeligt Howmet Aerospace en ubegrænset, verdensomspændende licens til at bruge, distribuere, vise, gengive, udføre, ændre og sende de pågældende materialer eller oplysninger, og du accepterer også, at Howmet Aerospace frit kan bruge eventuelle ideer, koncepter, knowhow eller teknikker, som du sender til os til ethvert formål. Hvis du vil have dine fortrolige eller ejendomsretligt beskyttede oplysninger overvejet af Howmet Aerospace, skal du først underskrive en aftale om afkald på tavshedspligt, før oplysningerne kan ses af en teknisk medarbejder hos Howmet Aerospace. For at modtage en aftale om afkald på tavshedspligt, bedes du skrive til IPLD – Unsolicited Ideas, Howmet Aerospace Communications Department, 201 Isabella Street, Suite 200, Pittsburgh, PA 15212.
  7. På hele dette websted finder du en række varemærker, logoer og servicemærker (samlet benævnt “mærkerne”). Mærkerne er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende Howmet Aerospace og andre. Disse varemærker efterfulgt af “®” er registrerede varemærker i USA; alle andre er varemærker i USA eller fremmede lande. Intet indeholdt på dette websted skal fortolkes som tildeling af eventuel licens eller ret til at bruge ethvert sådant mærke, der vises på webstedet uden skriftlig tilladelse fra Howmet Aerospace eller en sådan tredjepart, som måtte eje de viste mærker. Eventuelle spørgsmål vedrørende brugen af mærker eller om hvorvidt et navn rent faktisk er et varemærke tilhørende Howmet Aerospace, skal rettes til følgende e-mailadresse: howmet-editor@howmet.com.
  8. Howmet Aerospace forbeholder sig ret til at ændre ethvert af disse vilkår og betingelser til enhver tid og efter eget skøn. Eventuelle ændringer træder i kraft, når ændringerne offentliggøres på dette websted. Din fortsatte brug af dette websted efter offentliggørelsen af sådanne ændringer udgør din accept af sådanne ændringer.

Fremadskuende udsagn

Visse erklæringer på dette websted fra Howmet Aerospace Inc. vedrører fremtidige begivenheder og forventninger og udgør som sådan fremadskuende udsagn i henhold til betydningen i Private Securities Litigation Reform Act fra 1995. Fremadskuende udsagn omfatter dem, der indeholder ord såsom “forudser”, “tror”, “kunne”, “estimerer”, “forventer”, “prognoser”, “mål”, “vejledning”, “agter”, “kan”, “udsigter”, “planer”, “projekter”, “søger”, “ser”, “bør”, “vil”, “ville” eller andre ord med lignende betydning. Alle udsagn, der afspejler Howmet Aerospaces forventninger, antagelser eller prognoser for fremtiden, bortset fra udsagn om historiske kendsgerninger, er fremadskuende udsagn, herunder, uden begrænsning, udsagn, prognoser og udsigter vedrørende slutmarkedernes tilstand, fremtidige økonomiske resultater eller driftsresultater, fremtidige strategiske handlinger, Howmet Aerospaces strategier, udsigter samt forretningsmæssige og økonomiske udsigter, og eventuelle fremtidige tilbagekøb af dets gæld eller kapitalandele. Disse udsagn afspejler overbevisninger og antagelser, der er baseret på Howmet Aerospaces opfattelse af historiske tendenser, aktuelle forhold og forventede fremtidige udviklinger, såvel som andre faktorer, som Howmet Aerospace mener er passende under omstændighederne. Fremadskuende udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater og er underlagt risici, usikkerheder og ændringer i omstændigheder, der er vanskelige at forudsige, hvilket kan få de faktiske resultater til at afvige væsentligt fra dem, der er angivet i disse udsagn. Sådanne risici og usikkerheder omfatter, men er ikke begrænset til: (a) forværring af de globale økonomiske og finansielle markedsforhold generelt, (b) ugunstige ændringer på de markeder, der betjenes af Howmet Aerospace, (c) indvirkningen af ​​potentielle cyberangreb og informationsteknologi- eller datasikkerhedsbrud, (d) tab af væsentlige kunder eller ugunstige ændringer i kunders forretningsmæssige eller økonomiske forhold,  (e) produktionsproblemer eller andre problemstillinger, der påvirker produktets ydeevne, kvalitet eller sikkerhed, (f) leverandørers manglende evne til at opfylde forpligtelser på grund af forstyrrelser i forsyningskæden eller på anden måde, (g) manglende evne til at tiltrække og fastholde en kvalificeret arbejdsstyrke og nøglemedarbejdere, (h) usikkerhed om COVID-19-pandemiens varighed, omfang og indvirkning på Howmet Aerospaces forretning, driftsresultater og økonomiske forhold, (i) manglende evne til at opnå omsætningsvækst, generering af pengestrøm, omstruktureringsplaner, omkostningsreduktioner, forbedring af rentabilitet eller styrkelse af forventet eller målrettet konkurrenceevne og drift, (j) manglende evne til at imødekomme øget efterspørgsel, produktionsmål eller forpligtelser, (k) konkurrence fra nye produkttilbud, forstyrrende teknologier eller anden udvikling, (l) geopolitiske, økonomiske og forskriftsmæssige risici i forbindelse med Howmet Aerospaces globale drift, herunder geopolitiske og diplomatiske spændinger, ustabilitet og konflikter, samt overholdelse af amerikanske og udenlandske handels- og skattelove sanktioner, embargoer og andre forordninger, (m) resultatet af uforudsete udgifter, herunder retssager, offentlige eller forskriftsmæssige undersøgelser og miljøsanering, som kan udsætte Howmet Aerospace for væsentlige omkostninger og økonomiske forpligtelser, (n) manglende overholdelse af offentlige kontraktforordninger, (o) ugunstige ændringer i nedsatte priser eller investeringsafkast på pensionsaktiver, og (p) de øvrige risikofaktorer, der er opsummeret i Howmet Aerospaces 10-K-formular for året, der sluttede den 31. december 2022, og andre rapporter indgivet til det amerikanske børstilsyn (Securities and Exchange Commission).  Markedsprognoser er underlagt de ovenfor omtalte risici og andre risici på markedet. Udsagnene indeholdt i en præsentation eller et dokument er fremsat per datoen for en sådan præsentation eller dokument. Howmet Aerospace fraskriver sig enhver hensigt eller forpligtelse til offentligt at opdatere eventuelle fremadskuende udsagn, uanset om som svar på nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller på anden måde, undtagen som påkrævet ved gældende lov.